Algemene voorwaarden

 Definition
In deze algemenevoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds dehierna volgende betekenis.
Account: de persoonlijkeomgeving in het Buurtdokters Platform van de Opdrachtgever of Gebruiker,waartoe zij toegang krijgen met behulp van de Inloggegevens en waarop zijGegevens kunnen plaatsen, inzien of uitwisselen;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Buurtdokters;
Apparatuur: Hardware die Opdrachtgever inzet voor het gebruik van het BuurtdoktersPlatform.
Beschikbaarheid: de totale tijdsduur waarin Opdrachtgever daadwerkelijk van het Buurtdokters Platformgebruik heeftkunnen maken;
Bijlage: een bijlage bij deOvereenkomst, die daarvan onverkort onderdeel uitmaakt;
Buurtdokters: De beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diensten Buurtdokters voor de ZorgB.V., gevestigd aan de Entrada 204, 1114AA in Amsterdam, ingeschreven in hethandelsregister van de KvK onder nummer 77356985.
Buurtdokters Platform: het doorBuurtdokters ontwikkelde Platform (inclusief software en voorbereidendmateriaal), dat door Opdrachtgever, haar Gebruikers en haar Patiënt Gebruikersop afstand benaderbaar is en waartoe zij door middel van hun Inloggegevenstoegang kunnen krijgen tot Modules en, mede via Koppelingen en Apparatuur,Gegevens kunnen verwerken. De Koppelingen en Apparatuur zelf zijn nietinbegrepen in deze definitie, Modules wel;
Gebrek: het in substantiële mate niet voldoen van het Buurtdokters Platform aan de gebruikersdocumentatie.
Gebruiker: een ZorgverlenerGebruiker en/of Patiënt Gebruiker.
Gegevens: alle gegevens eninformatie rondom Patiënt Gebruikers die worden verwerkt via het BuurtdoktersPlatform, Koppelingen en Apparatuur.
Gepland Onderhoud: het uitvoeren van correctieve, preventieve of constructieve werkzaamheden inverband met het Buurtdokters Platform;
IE-Rechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechtenen naburige rechten, alsmede rechten ten aanzien van domeinnamen,bedrijfsgeheimen en knowhow en alle aan intellectuele eigendomsrechten verwanterechten;
Inloggegevens: de gebruikersnaam,het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie die door Opdrachtgeveren Gebruikers zijn aangemaakt en waarmee zij toegang krijgen tot het Account engebruik kunnen maken van het Buurtdokters Platform;
Koppeling: de in deOvereenkomst aangeduide koppelingen van het Buurtdokters Platform met producten, systemen, software en/of diensten van derden, waaronder medische apparatuur en/of EPD systemen, waardoor (delen van) deze diensten van derden en/of de door deze derden ten behoeve van Opdrachtgever verwerkte informatie en bestanden over Patiënt Gebruikers, binnen het Buurtdokters Platform voorOpdrachtgever en/of Gebruikers beschikbaar zijn;
Module: een functionele component binnen het Buurtdokters Platform als nader benoemd in deOvereenkomst, die voor Opdrachtgever en Gebruikers beschikbaar kan wordengemaakt;
Opdrachtgever: de zorginstelling die met Buurtdokters de Overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Opdrachtgever en haar Gebruikers gerechtigd zijn gebruik te maken van het Buurtdokters Platform;
Patiëntenzorg module: een moduledie betrekking heeft op de verbetering van patiëntenzorg en onderdeel is van het primaire proces van de verlening van zorg;
Patiënt Gebruiker: de patiëntin persoon die via Opdrachtgever Inloggegevens heeft aangemaakt en daarmee toegang heeft tot en gebruik kan maken van het Buurtdokters Platform;
Partij(en): Opdrachtgever en/ofBuurtdokters;
Storing: een Gebrek, waardoor de toegang tot en/of het normaal gebruik van het Buurtdokters Platformniet of onvoldoende mogelijk is;
Update: een wijziging in het Buurtdokters Platform en/of Modules die kosteloosaan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Upgrade: een nieuwe versie van het Buurtdokters Platform en/of Modules die tegenaanvullende betaling door Opdrachtgever kan worden afgenomen.
Zorgverlener Gebruiker: de zorgverlener in persoon die namens Opdrachtgever Inloggegevens heeft aangemaakten daarmee toegang heeft tot en gebruik kan maken van het BuurtdoktersPlatform. 

2 De Algemene Voorwaarden
2.1
De AlgemeneVoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Buurtdokters, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, zoals de Overeenkomst, alsmede alle aanbiedingen en offertes van Buurtdokters en het gebruik van het BuurtdoktersPlatform door Opdrachtgever en haar Gebruikers.
2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven.
2.4 Buurtdokters zal de nietige c.q. vernietigde bepaling(en)vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.Buurtdokters behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging aanOpdrachtgever. Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst opzeggen met ingang van die datum, tenzijPartijen bepalen dat de oude versie van de Algemene Voorwaarden voorOpdrachtgever van toepassing blijft. 

3 De Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1
Alle aanbiedingen en offertes vanBuurtdokters zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. In het geval een aanbod van Buurtdokters vrijblijvend is gedaan, kan Buurtdokters dit aanbod nog tot onverwijld na de acceptatie doorOpdrachtgever daarvan intrekken of wijzigen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door beide Partijen is ondertekend
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Buurtdokters verstrekte gegevens waarop Buurtdokters haar aanbieding baseert. Aanbiedingen zijn vaak indicatief en het werkelijk gebruik en de actuele tarieven bepalen het tarief. Indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, is Buurtdokters gerechtigd om de tarieven aan te passen.
3.4 Informatie en gegevens vermeld in, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. binden Buurtdokters niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Mondelinge toezeggingen, opdrachten en/of andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers vanBuurtdokters zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien deze schriftelijk worden bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Buurtdokters.
3.5 Indien er wijzigingen in de Overeenkomst plaatsvinden, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, zal er overleg tussen Partijen plaatsvinden. De meerkosten die daaraan verbonden komen voor rekening van Opdrachtgever, conform de dan geldende gebruikelijke tarieven van Buurtdokters.
3.6 Buurtdokters is niet verplicht om aan eenverzoek van Opdrachtgever tot het verrichten van meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

4 De inhoud van de Overeenkomst
4.1
Na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever recht op het gebruik van de in de Overeenkomst genoemdeModules als onderdeel van het Buurtdokters Platform. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van aanvullende Modules, dient zij daartoe metBuurtdokters contact op te nemen. Buurtdokters kan aan dit gebruik nadere(financiële) voorwaarden kan verbinden.
4.2 Buurtdokters zal zich naar beste kunnen inspannen om het Buurtdokters Platform beschikbaar te stellen en te houden, alsmede Gebreken en Storingen te verhelpen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Buurtdokters haar diensten op basis van een inspanningsverbintenis.
4.3 Door Buurtdokters opgegeven termijnen van levering betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk in deOvereenkomst anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een doorBuurtdokters genoemde of een tussen Partijen overeengekomen (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Buurtdokters niet in verzuim, noch is Buurtdokters daardoor gehouden tot vergoeding van enige vorm van (vertragings)schade. In alle gevallen komt Buurtdokters wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadatOpdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.
4.4 Het Buurtdokters Platform en/of Modules worden geleverd inclusief later beschikbaar gestelde Updates. In geval vanUpgrades van het Buurtdokters Platform en/of Modules kunnen aanvullende financiële voorwaarden worden gesteld.  Buurtdokters is echter niet verplicht bepaalde specifieke eigenschappen of functionaliteit van het BuurtdoktersPlatform in stand te houden, te wijzigen of toe te voegen. Buurtdokters staat er niet voor in dat het Buurtdokters Platform en/of Modules altijd of direct compatible en/of interoperabel zijn metApparatuur en/of Koppelingen. 

5 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever
5.1
Opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van deOvereenkomst mogelijk te maken, alsmede alle daartoe benodigde en doorBuurtdokters wenselijk geachte medewerking te verlenen. In het bijzonder draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, documenten, informatie, apparatuur, programmatuur en overige materialen waarvan Buurtdokters aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Buurtdokters beschikbaar worden gesteld.
5.2 Indien Opdrachtgever aan het in het voorgaande lid bedoelde niet, niet tijdig of niet voldoende voldoet, heeftBuurtdokters het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Buurtdokters tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Buurtdokters inrekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van Buurtdokters tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
5.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk het gebruik van het Buurtdokters Platform, en voor de verwerking van Gegevens, alsmede voor de toepassing van de Gegevens in de verlening van zorg aan PatiëntGebruikers.
5.4 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de ingebruikneming en juiste instellingen daarvan, alsmede voor de juiste keuzevan computer-, data- of telecommunicatie faciliteiten, waaronder internet, die benodigd zijn voor het gebruik van het Buurtdokters Platform. 

6 Het Buurtdokters Platform en Gebruikers
6.1
Na het sluiten van de Overeenkomst verkrijgende Opdrachtgever en haar Gebruikers toegang tot het Buurtdokters Platform door het aanmaken van een Account en Inloggegevens. Enig operationeel gebruik doorGebruikers van het Buurtdokters Platform houdt acceptatie ervan doorOpdrachtgever. Opdrachtgever en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Opdrachtgever of een Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden zal Opdrachtgever Buurtdokters daarvan onverwijld op de hoogtestellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de Inloggegevens.
6.2 De Opdrachtgever accepteert en aanvaardt dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik datOpdrachtgever van het Buurtdokters Platform maakt, alsmede het gebruik dat viaOpdrachtgever aangesloten Gebruikers van het Buurtdokters Platform maken.
6.3 Buurtdokters spant zich naar beste kunnen in om het Buurtdokters Platform juist en volledig beschikbaar te stellen en te houden alsmede om Gebreken en Storingen te verhelpen. De Opdrachtgever aanvaardt dat het Buurtdokters Platform en/of de Modules alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever en haarGebruikers die aantreffen op het moment van gebruik ervan (“as is”).Buurtdokters geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de goede werkingen/of volledige beschikbaarheid van het Buurtdokters Platform noch dat alleStoringen en/of Gebreken zullen worden verholpen. Partijen kunnen van het voorgaande (tegen nadere (financiële) voorwaarden afwijken in een separaat afte sluiten Service Level Agreement (‘SLA’).
6.4 Buurtdokters is ten allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Opdrachtgever, (de inhoud van) hetBuurtdokters Platform en/of een Account aan te passen en/of (tijdelijk)niet-beschikbaar maken (laatstgenoemde inclusief Gegevens). Buurtdokters zal zoveel mogelijk van te voren aankondigen indien zij voornemens is om onderhoud ten aanzien van het Buurtdokters Platform uit te voeren en dergelijk onderhoud buiten werkdagen uit te voeren, doch Buurtdokters behoudt zich het recht voor om dergelijk onderhoud zonder voorafgaande aankondiging en direct uit te voeren, indien spoedeisendheid dit van Buurtdokters vergt.
6.5 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Gebruikers te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst. De Opdrachtgever is dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat door de Gebruikers van het BuurtdoktersPlatform wordt gemaakt. Opdrachtgever zal gepaste maatregelen nemen om misbruikte detecteren en zo mogelijk te voorkomen. Eventueel kan de Opdrachtgever nadere regels ten aanzien van het gebruik van het Buurtdokters Platform binnen het Buurtdokters Platform ter beschikking stellen en aan de Gebruikers opleggen.
6.6 De Opdrachtgever vrijwaart Buurtdokters van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het Buurtdokters Platform door de Opdrachtgever of de Gebruikers op enigerlei wijze onrechtmatig is, alsmede van alle aanspraken van derden als gevolg van het (beweerdelijk) niet naleven van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever of Gebruikers.
6.7 Buurtdokters zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de Koppelingen. Buurtdokters is echter niet verantwoordelijk voor de (goede) werking van de Koppelingen, en aldus dat dat Koppelingen op elk moment beschikbaar zijn en steeds foutloos werken, noch dat de uit het gebruik ervan voortvloeiende Gegevens correct, volledig en/of up-to-date zijn.  

7 Gebruik van hetBuurtdokters Platform
7.1
Door middel van het Buurtdokters Platform kan Opdrachtgever en kunnen Gebruikers via hun Account Gegevens uploaden, die binnen het Buurtdokters Platform voor (een deel van de) Gebruikers zichtbaar kan worden gemaakt. Het plaatsen van Gegevens leidt tot het gebruik van bijBuurtdokters afgenomen opslagruimte. Buurtdokters stelt dataverkeer en opslagruimte aan Opdrachtgever ter beschikking op basis van een fair usepolicy, hetgeen betekent dat Opdrachtgever een hoeveelheid dataverkeer en opslagruimte toekomt passend bij het aantal Gebruikers. Hiervoor wordt gekeken naar het gemiddelde gebruik van dataverkeer en opslagruimte van alle gebruikersvan het Buurtdokters Platform. Er kan een maximum worden gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer die Opdrachtgever per maand in het kader van het Buurtdokters Platform gebruikt, indien dit gebruik de redelijke gebruiksnormen overschrijdt.
7.2 Bij (dreigende) overschrijding van het fair use policy als bedoeld in het vorige artikellid, zullen Partijen hierover in overleg treden, waarbij Buurtdokters enOpdrachtgever eventueel nieuwe (financiële) afspraken kunnen maken ver extra dataverkeer of opslagruimte.
7.3 Buurtdokters spant zich naar beste kunnen in om de Gegevens beschikbaar te stellen en te houden, doch kan niet garanderen dat de door Opdrachtgever en/of Gebruikers geplaatste Gegevens continu en volledig beschikbaar zijn.
7.4 Onverminderd de overige bepalingen van dezeAlgemene Voorwaarden mogen de activiteiten in het kader van het BuurtdoktersPlatform, waaronder mede het gebruik van het Buurtdokters Platform doorOpdrachtgever en de Gebruikers en de door hen geplaatste Gegevens:
i) niet in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden;
ii)geen inbreuk maken op of afbreuk doen aan de belangen en goede naam van Buurtdokters of de goede zeden;
iii) geen onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Buurtdokters Platform leggen of de functionaliteit van het Buurtdokters Platform belemmeren;
iv) inbreuk maken op enig recht van een derde partij, waaronder begrepen de IE-Rechten van een derde en rechten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
7.5 Elk gebruik van het Buurtdokters Platform en overige diensten van Buurtdokters is volledig voor rekening en risico vanOpdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deGegevens die via het Buurtdokters Platform worden verwerkt en de resultaten van het Buurtdokters Platform. Buurtdokters accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor welke beslissing dan ook genomen op basis vanBuurtdokters Platform door Opdrachtgever of Gebruikers.
7.6 Voor het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van het BuurtdoktersPlatform analyseert Buurtdokters het gebruik van het Buurtdokters Platform. Het betreft een statistisch gebruik van gedepersonaliseerde gebruikersgegevens.
7.7 Als onderdeel van de dienstverlening aan Zorgverlener Gebruiker maakt Buurtdokters data-analyses en/of dashboards voor de Zorgverlener Gebruiker ten behoeve vanhet verbeteren van diens zorg en dienstverlening. Buurtdokters maakt hiervoor alleen gebruik van Gegevens van de desbetreffende Zorgverlener Gebruiker en diens Patiënt Gebruikers. Buurtdokters mag op basis van hiervan best practices formuleren ten aanzien van het gebruik en de inrichting van het BuurtdoktersPlatform, en andere Zorgverlener Gebruikers informeren over deze best practices. Buurtdokters zal hierbij nooit gebruik maken van informatie die op enige manier te herleiden zou kunnen zijn tot Gebruikers.
7.8 Als onderdeel van de dienstverlening aan Zorgverlener Gebruiker biedt Buurtdokters de mogelijkheid aan om eigen praktijk data te benchmarken aan andere deelnemende praktijken. Deelname is vrijwillig en data wordt alleen opgenomen terwijl er sprake is van toestemming. Buurtdokters zal hierbij nooit gebruikmaken van informatie die op enige manier te herleiden zou kunnen zijn totGebruikers en deelnemende praktijken.  

8 Beschikbaarheid platform voor Patiëntenzorg modules
8.1
Indien Partijen geen separate Service Level Agreement overeenkomen waarin additionele of afwijkende afspraken zijn opgenomen, garandeert Buurtdokters dat de Patiëntenzorg modules bereikbaar zullen zijn conform een beschikbaarheid van 97% per maand halen.
8.2 De beschikbaarheid wordt steeds per kalender maand als volgt berekend: Beschikbaarheid = 100 * ((aantal minuten -minuten Storing) / aantal minuten)
8.3 Storingen veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de macht van Buurtdokters ligt of die zijn ontstaan als gevolg van overmacht, noodgevallen, Gepland Onderhoud of handelingen van Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden worden bij de berekening van de beschikbaarheid niet beschouwd als Storing.
8.4 De in dit Artikel gecommitteerde beschikbaarheid is enkel van toepassing op de standaard Buurtdokters Platform met patiëntenzorg modules en niet voor praktijkmanagement modules, door derden geleverde diensten en Koppelingen.
8.5 Behoudens bewijs van het tegendeel, gelden alle door Buurtdokters gemeten beschikbaarheid als overtuigend bewijs.
8.6 Opdrachtgever stelt Buurtdokters te allen tijde in kennis van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het gebruik van het Buurtdokters Platform en de beschikbaarheid daarvan.
8.7 Indien de beschikbaarheid niet wordt gehaald, zijn uitsluitend de hieronder vermelde rechtsmiddelen van toepassing.
8.8 In het geval dat Buurtdokters de beschikbaarheid niet haalt, wordt op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever(binnen 14 dagen na de Storing) de vergoeding voor het Buurtdokters Platform als volgt gecrediteerd: voor elke dag of een deel van een dag dat hetBuurtdokters Platform minder beschikbaar was dan de gegarandeerde beschikbaarheid, wordt 1/30e deel van het maandelijkse door Opdrachtgever maandelijks verschuldigde bedrag onder de Overeenkomst ten aanzien waarvan de beschikbaarheid is gegarandeerd gecrediteerd. Voorgaand is het enige, exclusieve rechtsmiddel. 

9 Privacy en geheimhouding
9.1
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs mag vermoeden dat de informatie vertrouwelijk is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
9.2 In het kader van de uitvoering van deOvereenkomst, in het bijzonder het beschikbaar stellen van het BuurtdoktersPlatform zal Buurtdokters persoonsgegevens in de zin van de AVG voorOpdrachtgever verwerken. Buurtdokters verwerkt enkel persoonsgegevens in opdracht van en namens Opdrachtgever, waardoor Buurtdokters aan te merken is als de verwerker en Opdrachtgever als de verwerkingsverantwoordelijke.
9.3 Indien noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst kan Buurtdokters als leverancier van hetBuurtdokters Platform van persoonsgegevens kennisnemen, maar zal zich daarbij inspannen de kennisname van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken.
9.4 De verwerking van persoonsgegevens is nader gespecificeerd in een Verwerkers overeenkomst. 

10 Prijs en betaling
10.1
Voor het gebruik van het BuurtdoktersPlatform is Opdrachtgever aan Buurtdokters een maandelijkse vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is vastgesteld in de Overeenkomst.
10.2 Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van (een) aanvullende Module(s), zal zij Buurtdokters daar schriftelijk (per brief of e-mail) om verzoeken, waarna Partijen daartoe in overleg zullen treden om een Overeenkomst trachten te sluiten (waaronder de vergoedingen).
10.3 Tenzij anders aangegeven zijn alle doorBuurtdokters genoemde tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
10.4 Buurtdokters is gerechtigd om de tarieven voor het gebruik van het Buurtdokters Platform jaarlijkse te indexeren op grondvan de dienstprijsindex (DPI) van het CBS. Buurtdokters zal de Opdrachtgever hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen.
10.5 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Buurtdokters gerechtigd de gehanteerde prijzen ten aanzien van het gebruik van het Buurtdokters Platform te verhogen als haar kosten zijn gestegen, bijvoorbeeld wegens onvoorziene kosten of gewijzigde omstandigheden en zonder dat de Opdrachtgever daardoor het recht krijgt om de Overeenkomst op te zeggen.Dit recht van Buurtdokters staat los van het recht om de prijzen en tarieven jaarlijks aan te indexeren.
10.6 Indien een externe leverancier van Opdrachtgever kosten in rekening brengt in verband met het tot stand brengen van een Koppeling, extra benodigde onderdelen, modules of uitbreidingen of voorondersteuning door die externe leverancier, zal Opdrachtgever deze kosten voldoen.
10.7 Indien en voor zover Buurtdokters werkzaamheden verricht die bestaan uit adviesdiensten ten behoeve vanOpdrachtgever, is Buurtdokters gerechtigd om daarvoor haar actuele tarieven inrekening te brengen, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
10.8 De betalingstermijn van facturen is veertien(14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
10.9 Bij niet (tijdige of volledige) betaling vaneen factuur, zal Buurtdokters een aanmaning aan versturen waarin Opdrachtgever een nadere termijn wordt gesteld om alsnog tot volledige betaling over te gaan.Indien Opdrachtgever het uitstaande bedrag niet binnen de in de aanmaning genoemde bedrag heeft voldaan, is Opdrachtgever in verzuim met betrekking tot die betalingsverplichting. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever vertragingsschade over het openstaande bedrag verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente.
10.10 Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een betalingsverplichting, kan Buurtdokters de vordering uithanden geven. In dat geval komen alle door Buurtdokters gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepende kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 250,- excl. BTW.
10.11 Klachten met betrekking tot facturen schortende betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
10.12 Buurtdokters is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 

11 Intellectuele Eigendomsrechten
11.1  
Alle IE-Rechten ten aanzien van hetBuurtdokters Platform, inclusief voorbereidend materiaal, documentatie alsmede alle informatie (niet zijnde: Gegevens) die Buurtdokters via het BuurtdoktersPlatform, haar website of anderszins aan Opdrachtgever of de Gebruikers ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij Buurtdokters of haarlicentiegever(s).
11.2 Op voorwaarde dat Opdrachtgever voldoet aanzijn verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder in ieder geval zijn betalingsverplichtingen, verleent Buurtdokters aan Opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Buurtdokters Platform en de bijbehorende modules en daarop Gegevens te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
11.3 Onder dezelfde voorwaarden als genoemd in het vorige artikellid is Opdrachtgever gerechtigd het gebruiksrecht als in het vorige lid bedoeld te sublicentiëren aan Gebruikers door Inloggegevens aan te(laten) maken.
11.4 Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Opdrachtgever het Buurtdokters Platform niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op onderliggende software.
11.5 Het is Buurtdokters toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar IE-Rechten. Indien Buurtdokters door middel van technische bescherming het Buurtdokters Platform heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te (laten)verwijderen of te (doen) ontwijken.
11.6 Buurtdokters is gerechtigd om de naam en locatie van Opdrachtgever te noemen in marketinguitingen en haar (openbare)lijst met afnemers.
11.7 Buurtdokters zal Opdrachtgever, met toepassing van de aansprakelijkheidsbeperking in artikel 12, vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat het Buurtdokters Platform inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Buurtdokters onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aanBuurtdokters. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Buurtdokters verlenen om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met het gebruik door Opdrachtgever in strijd met deze Algemene Voorwaarden of anderszins (deels) veroorzaakt door Opdrachtgever. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat het Buurtdokters Platform inbreuk maakt op voornoemd auteursrecht, of indien naar het oordeel van Buurtdokters daartoe een gerede kans bestaat, zal Buurtdokters, zulks naar haar eigen keuze (i) of zorgdragen dat de Opdrachtgever het platform ongestoord gebruikt kan blijven worden kan blijven gebruiken, of (ii) of de Overeenkomst (partieel) beëindigen tegen creditering van de betaalde vergoedingen onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Buurtdokters is uitgesloten. 

12 Aansprakelijkheid
12.1
De aansprakelijkheid van Buurtdokters vooreen toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Buurtdokters, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid vanBuurtdokters ter zake van directe schade is per kalenderjaar gemaximeerd tot het totale bedrag dat Opdrachtgever daadwerkelijk aan Buurtdokters uit hoofd evan de Overeenkomst heeft betaald in dat kalenderjaar.
12.2 “Directe schade” als bedoeld in het vorige artikellid betekent uitsluitend: a. Zaakschade; b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Opdrachtgever zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Buurtdokters in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Opdrachtgever is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van Opdrachtgever) (artikel 6:265 BW); c. redelijkerwijs door Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vastte stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst; d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
12.3 Buurtdokters is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in Artikel 12.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, schade aan en/of verlies van Gegevens, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of OpdrachtgeverBuurtdokters in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
12.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Buurtdokters of haarbestuurders.
12.5 De aansprakelijkheid van Buurtdokters wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Buurtdokters onverwijld deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Buurtdokters ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buurtdokters in staat is om daarop adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig rechtop schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade tijdig na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Buurtdokters meldt. Het recht vanOpdrachtgever om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
12.7 Aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden mogen tegenover Opdrachtgever worden ingeroepen. Ook mag schade zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt, waartoeOpdrachtgever alle medewerking zal verlenen. 

13 Garanties en Vrijwaringen
13.1
Opdrachtgever garandeert dat zij, noch haarGebruikers Gegevens op het Buurtdokters Platform zullen plaatsen die onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van een derde, waar onder begrepen IE- Rechten en rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke levenssfeer. Indien Opdrachtgever de aanwezigheid van dergelijke Gegevens op het Buurtdokters Platform constateert, zal zij onverwijld actie ondernemen om deze onrechtmatige Gegevens onverwijld te verwijderen of anderszinsniet-beschikbaar te maken.
13.2 Opdrachtgever is jegens Buurtdokters aansprakelijk voor, en vrijwaart Buurtdokters volledig van, alle schade en kosten die Buurtdokters lijdt of maakt ten gevolge van
i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door opdrachtgever;
ii) enig handelen van Opdrachtgever of deGebruikers bij het gebruik van het Buurtdokters Platform;
iii) een onrechtmatige daad. 

14 Overmacht
14.1
Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nochkrachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (“Overmacht”).
14.2 Onder Overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop een Partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buurtdokters niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of- Service of Distributed Denial of Service-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat eenPartij door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet totlevering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van die Partij kan worden gevergd.
14.3 De wederpartij van de Partij die in een overmachtsituatie verkeert kan gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zover Buurtdokters ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit deOvereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, isBuurtdokters gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komengedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen. 

15 Duur en beëindiging
15.1
Tenzij anders overeengekomen in deOvereenkomst zelf, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een duur van 5 jaar, naverloop ervan de Overeenkomst automatisch wordt verlengd voor, telkens, eenperiode van één jaar. Ieder der Partijen is echter gerechtigd om deOvereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de (verlengde of initiële) looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3)maanden.
15.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Buurtdokters vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.3 Buurtdokters komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, indiende onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt, of indienOpdrachtgever een natuurlijk persoon is bij overlijden van Opdrachtgever.
15.4 Buurtdokters zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding, onverminderd het in Artikel 12 bepaalde.
15.5 Het recht van Opdrachtgever tot gebruik van en toegang tot het Buurtdokters Platform vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege.
15.6 Indien Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, isBuurtdokters gerechtigd om, nadat Opdrachtgever in een ingebrekestelling de kans is gegeven om alsnog behoorlijk na te komen, de uitvoering van alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten ofte ontbinden. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Buurtdokters tot uit oefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
15.7 De bepalingen die zijn bedoeld om naopzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven, waaronder in ieder geval begrepenArtikel 1, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13 en Artikel 17.
15.8 In het geval van beëindiging van deOvereenkomst, om welke reden dan ook, is Buurtdokters niet verplicht om enigeGegevens of andere door Opdrachtgever verstrekte gegevens te bewaren, behoudens in geval van een wettelijke verplichting. Het is derhalve de eigenverantwoordelijkheid van Opdrachtgever om adequate back-ups van de opgeslagenen geplaatste Gegevens en overige data te bewaren. 

16 Afsluitende bepalingen
16.1
Bij beëindiging van de Overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren van kracht, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding en aansprakelijkheid.
16.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich naar behoren hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
16.4 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

algemene voorwaarden versie 1.3 - laatst geupdate mei 2024
Circle backgroundCircle backgroundCircle background
Circle backgroundCircle background